Ấn phẩm - báo cáo


SEMINAR KHOA HỌC ĐỊNH KỲ TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

23/4/2018
Để các cán bộ nghiên cứu có cơ hội trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới cũng như tìm hiểu, nâng cao trình độ và kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn đang được triển khai tại đơn vị, hàng tháng, các cán bộ nghiên cứu khoa học phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức thường xuyên các buổi seminar khoa học định kỳ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.


KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU LÀM CHỦ QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 18F-FDG TRÊN MÁY GIA TỐC CYCLOTRON KOTRONS 13MEV CỦA HÀN QUỐC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

23/4/2018
Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu làm chủ quy trình sản xuất dược chất phóng xạ 18F-FDG trên máy gia tốc Cyclotron KOTRONS 13MeV của Hàn Quốc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội” do ThS. Nguyễn Quang Anh (Phòng Hóa phóng xạ- Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội) làm chủ nhiệm được thực hiện trong 2 năm (2014 – 2015). Đề tài được thực hiện trong thời gian thiết bị KOTRONS13 bắt đầu đi vào hoạt