Thiết bị khoa học

Loại sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Ký hiệu
Hiệu quả kinh tế
Đối tượng sử dụng
Ghi chú
Thiết bị khoa học
1,000,000
PX

Hiệu quả kinh tế

Đối tượng 1
Ghi chú
Thiết bị khoa học
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Thiết bị khoa học
0
Alpha

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Thiết bị khoa học
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Thiết bị khoa học
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Thiết bị khoa học
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Thiết bị khoa học
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Chiếu xạ
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Chiếu xạ
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật
Chiếu xạ
0

Đang cập nhật

Đang cập nhật