Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam(JDS) 2018
08/29/2018 10:12:46 AM


Ngày 03/08/2018, Cục hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 17/TB-HTQT về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trinh học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2018 cho niên khóa 2019 - 2021.

Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam(JDS) 2018

Dowload file đính kèm tại đây